De kerntaak van corporate finance

Wanneer we het hebben over ondernemingsfinanciering of corporate finance betekent dit uiteraard dat het hier gaat om één van de primaire taken van de zogenaamde ‘treasury’. Deze bestaat uit het verstrekken van financieringen aan ondernemingen over de lange(re) termijn. De treasury dient te opereren binnen het bedrijf vanuit het perspectief van de vermogensmarkt. Het is dan ook in deze markt dat men kapitaal moet zien te vinden. De belangrijkste taak van de treasury is in ieder geval er voor zorgen dat de onderneming financierbaar blijft voor de vermogensmarkt. Wilt u hier graag meer over te weten komen? Dan is het beslist de moeite waard om onderstaande informatie even grondig door te nemen!

1. Relaties met verschillende partijen

De treasury doet eigenlijk dienst als toegangspoort tot de vermogensmarkt. Dit betekent dan ook dat ze zal moeten communiceren met deze vermogensmarkt. Deze communicatie kan op verschillende manieren verlopen. Dit is het gevolg van het feit dat er ook verschillende partijen actief zijn binnen deze markt. Het spreekt voor zich dat elke partij over diens eigen belang en ook informatie-eisen beschikt. De treasury staat er om bekend relaties te onderhouden met de hieronder vermelde partijen welke allen deel uitmaken van de vermogensmarkt: 

  • De direct betrokken partijen; 
  • Het durfkapitaal; 
  • Banken of financiële instellingen; 
  • De publieke markt; 
  • De beleggersmarkt; 

Voor de direct berokken partijen geldt dat zij doorgaans toegang hebben tot informatie welke wordt verkregen door middel van directe communicatie met de onderneming in kwestie en diens werknemers. Voor alle andere aangehaalde partijen geldt dat de treasury verantwoording zal moeten afleggen door middel van verschillende media. Het gaat hierbij in eerste instantie om het jaarverslag, maar daarnaast ook om andere, externe rapportages. Het is de partij die het venture capital aanbiedt welke de meest gedetailleerde en frequente rapportage kan verwachten. Dit is uiteraard ook niet meer dan normaal. 

2. Vaststellen van een goede vermogensstructuur

Het informeren van de vermogensmarkt vindt plaats op verschillende manieren. In eerste instantie gebeurt dit uiteraard door middel van officiële publicaties. Dat is echter niet alles. Daarnaast worden alle acties welke door een bedrijf worden uitgevoerd onder de loep genomen. Ook publicaties die verschijnen in bijvoorbeeld kranten en tijdschriften worden steeds mee in overweging genomen. Voor de deelnemers van de vermogensmarkt is deze informatie uiteraard van cruciaal belang. Zij hebben deze informatie dan ook nodig om vast te kunnen stellen of er sprake is van een gunstige vermogensstructuur of niet. Bovendien wordt er op basis van deze informatie eveneens bepaald of er al dan niet een afdoende waarde wordt gecreëerd voor de participanten. 

3. Minimale financieringskosten

De treasury zal er in de praktijk alles aan doen om te trachten de vermogensstructuur in die mate aan te passen dat de financieringskosten zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden. Een zo optimaal mogelijke vermogensstructuur is dan ook het belangrijkste doel dat de treasury zichzelf stelt bij corporate finance. Er is sprake van een optimale vermogensstructuur op het ogenblik dat er een combinatie wordt gerealiseerd van eigen vermogen, vreemd vermogen of een tussenvorm van vreemd en eigen vermogen. Het spreekt voor zich dat vreemd vermogen financieel interessanter is in vergelijking met eigen vermogen. Echter, op het ogenblik dat er sprake is van een teveel aan vreemd vermogen gaan de eigen vermogensverstrekkers een te groot rendement eisen. Dit betekent dat er een stijging van de vermogenskosten plaats zal vinden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Voor deskundig advies, adviseren wij u om een afspraak met KRC Van Elderen te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *